Privacy statement

Menu

VZW VRIENDENKRING V/D ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN HIERNA “VK-ABK MOL” GENOEMD

VK-ABK MOL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VK-

ABK MOL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

DIT BRENGT MET ZICH MEE DAT WIJ IN IEDER GEVAL

  1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

  2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

  5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

  6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VK-ABK MOL zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW Vriendenkring v/d Academie
voor Beeldende Kunsten Mol
Markt 24, 2400 Mol
info@fineartandfriends.be T. 014 33 07 96 (Secretariaat Academie)

1 AAN WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING GERICHT ?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, prospecten, leveranciers.

2 WAARVOOR VERWERKEN WIJ WELKE PERSOONSGEGEVENS ?

Uw persoonsgegevens worden door VK-ABK MOL verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

2.1 Ledenadministratie en dienstverlening aan ledenpag. 2
2.3  Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VK-ABK MOL
2.4  Indien van toepassing, aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie)
2.5  Verzorgen van vorming
2.6  Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
2.7  Ezine/e-mail
2.8  Papieren magazine

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug
te trekken. Voor leden betekent dit stopzetting van het lidmaatschap, zonder financiële restitutie. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

2.9  Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
2.10  Contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
2.11  Lidnummer VK-ABK MOL
2.12  Interesses
2.13  Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, ...)
2.14  Aanwezigheid (bvb. voor verzekeringsdoeleinden)
2.15  Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, ...)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/ e-mail contact, ...). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering ontvangen van de Academie voor Beeldende Kunsten, Markt 24 te 2400 Mol (tel.014/330796). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De VK-ABK MOL kan foto’s of video-opnames laten maken
in het kader van de activiteiten georganiseerd door de VK-ABK MOL. Het gaat hierbij om niet-gerichte beelden of sfeerbeelden of beelden waarop personen toevallig aanwezig zijn zonder dat er een focus wordt gelegd op de perso(o)n(en). Deze beelden kunnen worden gebruikt in allerhande communicaties van de VK- ABK MOL met haar leden en desgevallend worden gepubliceerd op de VK-ABK MOL website of de website van de Academie voor Beeldende Kunsten Mol. Voor gerichte beelden die zouden worden gemaakt en die bij wijze van uitzondering extern zouden worden gebruikt of gepubliceerd, zal steeds voorafgaand schriftelijke toestemming worden gevraagd aan de betrokkenen.

3 VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN - VERWERKERS

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze gegevens vormen het Ledenbestand, dat opgeslagen is op een iCloud Drive, waartoe enkel de leden van het Dagelijks Bestuur van de VK-ABK MOL toegang hebben. pag. 3 De update van het bestand wordt uitgevoerd door een VK-ABK MOL-bestuurslid, belast met het mandaat ledenbeheer, op de eigen PC, die beveiligd is met een wachtwoord. Zo maken wij dus gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

3.1  Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
3.2  Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
3.3  Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, ...);
3.4  Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat;
3.5  Het verzekeren van vrijwilligers
3.6  Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

4 VERSTREKKING AAN DERDEN - ONTVANGERS

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen :

4.1  Academie voor Beeldende Kunsten, Markt 24 te 2400 Mol
4.2  Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren

(activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt, en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht

en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

5 BEWAARTERMIJN

VK-ABK MOL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van
de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen. VK-ABK MOL verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar. Lidmaatschap wordt ieder jaar vernieuwd; bij niet-vernieuwing van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd na 2 jaar. Bij opzeg van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk uit het ledenbestand verwijderd. pag. 4

6 BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij
uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

7 UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing- doeleinden (bv. via uitschrijfmogelijkheden in e-mails) Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

8 KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be

9 WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

VK-ABK MOL kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Wij zullen u via de gebruikelijke communicatiekanalen informeren over wijzigingen aan onze privacyverklaring.